TH | EN

ให้เราเป็นที่ปรึกษาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย เรื่องบัญชี หรือเรื่องไหนๆ ติดต่อเราได้เลย!!

บริการรับรองเอกสาร/รับรองลายมือชื่อโดยทนายความ (Notarial Services Attorney)

โนตารี พับลิค (Notary Public) หรือ โนตาเรียล เซอร์วิส แอทโทนี่ (Notarial Services Attorney) ในประเทศไทย คืออะไร
   Notary Public หรือ Notarial services Attorney ในต่างประเทศหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการของประเทศนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ มีหน้าที่ในการจัดทำสัญญา รับรองลายมือชื่อในเอกสาร ลงชื่อในฐานะเป็นพยานใน เอกสาร รับรองเอกสารนั้นๆ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ ให้ทำคำสาบาน หรือทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และตามหลักปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ส่วนมากเอกสารเหล่านั้นจะนำไปใช้ในต่างปรเทศ หรือสถานฑูตประจำประเทศไทย
   ในประเทศไทยทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความ และได้รับอนุญาตให้ทำรับรองลายมือชื่อ และเอกสารจากสภาทนายความ เป็นผู้ทำหน้าที่ Notary Public หรือ Notarial services Attorney โดยสภาทนายความ (The Lawyers council Of Thailand) ได้ออกข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552 และได้เปิดอบรมหลักสูตรทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ให้แก่ทนายความที่ต้องการทำหน้าที่ดังกล่าวและออกใบอนุญาตให้แก่ทนายความที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

***บริการด้านรับรองเอกสาร/รับรองลายมือชื่อโดยทนายความ (Notarial Services Attorney)
1.บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสาร
2.บริการรับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
3.บริการรับรองคำแปลเอกสาร เอกสารราชการ , เอกสารคำแปล , เอกสารมหาชน
4.บริการรับรองข้อเท็จจริง
5.บริการรับรองสำเนาเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อศึกษาต่างประเทศ และเพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ
6.บริการรับรองความมีอยู่ของเอกสาร
7.บริการจัดทำคำสาบาน
8.บริการจัดทำบันทึกคำให้การ
9.บริการทำคำคัดค้านตราสาร
10.บริการรับรองตัวบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง
11.บริการทำหน้าที่อื่นที่กฎหมายกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2559682 หรือ 098-2570137
Email : Sodan.law.lbc@gmail.com
Line ID : Sodan.law9

บริการด้านกฎหมาย

บริการด้านกฎหมายธุรกิจ
   สำนักกฎหมายธรรมนิติบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้
- กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน
- กฎหมายภาษีอากร
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายแรงงาน
- กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
- กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
- กฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน
- กฎหมายทั่วไป

บริการด้านอรรถคดี
   สำนักกฎหมายธรรมนิติรับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภท ในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้
- คดีแพ่งสามัญ
- คดีพิเศษ
- คดีอาญา
- บริการบังคับคดี

บริการด้านบัญชี

บริการจัดทำบัญชี
- ให้คำแนะนำปรึกษาวางระบบบัญชี จัดเอกสาร ที่ต้องใช้ในธุรกิจเพื่อการควบคุมที่ดี
- วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด
- ตรวนสอบรายการความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ รายจ่าย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน การบันทึกทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา
- บริการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ-ขาย พร้อมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และบริการนำส่งภาษี
- จัดทำงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งเสนอแนะในประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข
- เป็นตัวแทนผู้ประกอบการในการแก้ต่างกรณีที่สรรพากรเชิญพบ