TH | EN
บริการกฎหมาย
 • บริการด้านว่าความคดีต่างๆ
 • บริการด้านกฎหมายธุรกิจ
 • บริการจดทะเบียนต่างๆ
 • วางแผนกฎหมายป้องกันพนักงาน
 • ปรึกษากฎหมายแรงงา
 • ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
 • รับทำ visa workpermit
 • บริการด้านรับรองเอกสาร/รับรองลายมือชื่อโดยทนายความ
 • จัดทำบัญชี/ปิดงบบัญชีรายปี
 • บริการวางระบบบัญชี
บริการเว็บไซต์
 • บริการจัดทำเว็บไซต์
 • บริการออกแบบเว็บไซต์
 • บริการทำ Google Adwords
 • บริการปรึกษาด้านเว็บไซต์ฟรี
บทความน่ารู้
2017-10-19   - เนรคุณต่อผู้ให้ ผู้ให้ก็มีสิทธิ์ทวงคืนได้
2017-10-18   - สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาครบกำหนดให้ทำงานต่อ ถือว่าต่อสัญญาจ้างใหม่
2017-10-09   - เปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง
2017-10-09   - โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ชอบด้วยกฎหมาย
2017-09-30   - แนวทางลดหย่อนภาษี